Sezona 2019 / 2020

22.8.2019

-  při schůzce 19.8. byly vyjasněny požadavky na dopravu,   kdo s kým pojede  dořešíme v pátek při nakládce materiálu a dáme vědět rodičům (u SŽ) a přímo hráčům (u MD).

- protože ubytování v kempu bude připraveno až  v 16 hodin, pravděpodobný odjezd bude naplánován přibližně kolem 13,00-13,30 hodiny z areálu v Satalicích.  Jednotlivě upřesníme ještě  telefonicky.

- připomínka k výbavě - nezapomeňte na chrániče (přátelské utkání), plavky a dostatek tréninkového oblečení na výměnu (bude prý pěkně a tudíž horko).  MD také švihadlo !

J. Němec

 

 

 

 

 

14.8.2019

Informace k některým dotazům

-  optimální čas příjezdu 24.8.2019 do střediska Tesla  je kolem 16 hodiny, kdy (po vystřídání turnusu) již bude určitě připraveno               ubytování. Doporučujeme proto plánovat příjezd mezi 15-16 hodinou.

-  pokud někdo nemá vlastní odvoz, informujte o tom trenéry, případně vedení klubu při schůzce 19.8. s rodiči, (pokusíme se zajistit         výpomoc)

- níže uvedené formuláře F1 až F4 budou v dostatečném počtu připraveny na schůzku s rodiči 19.8.2019, nemusíte si je tedy stahovat.

J. Němec

 

 

27.7.2018 - doplněno 12.8.2019

AKTUÁLNÍ  INFORMACE K LETNÍMU  SOUSTŘEDĚNÍ  2019

(SŽ SM Sat+Kbely, MD Kbely)  ve dnech 24.8.- 31.8.2019

Soustředění proběhne ve středisku Tesla-Horní Bradlo-středisko si můžete prohlédnout na:

http://www.modrovic.cz/sportoviste

Soustředění je určeno pro  hráče  ze stávajícího mužstva MŽ - které je základem sdruženého mužstva SŽ (Sat+Kb) - ročníky 2005-2006 a mužstva MD Kbely (roč. 2003-2004).

Přihlášení potvrdili svou přihlášku zálohou 1000 Kč. Doprava na soustředění - vlastní doprava (po dohodě bude možná individuální kumulace  dopravy). 
Náklady za soustředění nepřekročí 3800 - 4000 Kč/hráče. Doplatek do celkové vybírané sumy  4000 Kč bude vybírán na schůzce  s rodiči  při tréninku  19.8.2018 (mezi 17,00 - 19,30 hodinou) v Satalicích. Je možné domluvit i jiný individuální termín před  nebo po 19.8.2019.

- Je připraven formulář  prohlášení rodičů o bezinfekčnosti  a o schopnosti  hráče soustředění absolvovat. Též  formulář potvrzení rodičů o seznámení se s pravidly organizace soustředění a chování hráčů na něm. Texty všech potřebných formulářů můžete vidět po na konci této sekce webu  (X-INFO + FORMULÁŘE) Připravte si prosím potřebné údaje k vyplnění.  Formuláře budou připraveny na schůzku 19.8.2019

Termín odevzdání podepsaných formulářů  bude individuálně dohodnut na schůzce 19.8., úplně nejpozdější termín předání  je při příjezdu na soustředění.

- Je třeba připravit a nezapomenout na kopii kartičky zdravotní pojišťovny - bude vybírána při schůzce 19.8.2019

- je třeba nezapomenout na individuální léky  hráčů a předat je při příjezdu pověřenému zdravotníkovi soustředění.

Případné další dotazy pište prosím na e-mail: spartak-kbely@seznam.cz

J. Němec, tel. 737277787

 

Doporučená výbava pro soustředění SŽ a MD – 24.8.-31.8.
Pro tréninky:
Základní výbava:
1x kopačky (minimálně)
3-4 x fotbalový dres nebo tréninkové triko
3-4 x trenky
2-3 x štulpny
1-3 x thermotriko (podle vlastního zvyku)
Počet kusů této výše uvedené základní výbavy je individuální, trénink bude dvoufázový
a propocená výbava je ke konci soustředění již nepoužitelná
1 x nepromokavá (impregnovaná) bunda pro trénink
1x teplákovka
1 x vlastní švihadlo podle vlastní výšky (platí pro MD)
1 x brankáři rukavice
1x chrániče (budeme hrát přátelák)
1 x též vlastní označený míč (označený)
(pokud míč máte-pro doplnění klubové soupravy)
Ostatní doporučená výbava:
1x sportovní obuv
1x přezůvky - pantofle
1x letní boty k bazénu
1x dlouhé kalhoty,
1x kraťasy
2-3 x triko
1x mikina
1x slabší větrovka (je možné nahradit tréninkovou-viz výše)
1x kšiltovka
6x slipy, trenky
6x ponožky
kartáček a pasta na zuby, hřeben, sprchový gel,
případně opalovací krém, repelent-spray proti klíštatům
1-2 x větší ručník
1x papírové kapesníčky
popř. toaletní papír
1x sluneční brýle
1x baterka
1x podepsaná lahev na pití
1x plavky
1x pytel na špinavé prádlo
další věci dle vašeho uvážení nebo uvážení rodičů rodičů
Pokud možno si věci označte třeba monogramem

 

FORMULÁŘE

 

F1

  PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ÚČASTNÍKA

                            LETNÍHO FOTBALOVÉHO SOUSTŘEDĚNÍ

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………..

Datum narození: ………………………………………………………………………………..

Adresa bydliště: …………………………………………………………………………………..

- Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel ap.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno účastnit se soustředění od 24.8.2019 do 31.8.2019. Jsem si vědom (a) právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

- Prohlašuji na základě lékařského posouzení zdravotního stavu, že je mé dítě způsobilé absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.

- Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník soustředění podléhá kempovému řádu a respektuje všechny pokyny vedoucích.

 

UPOZORNĚNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ÚČASTNÍKA

U svého dítěte upozorňuji na tyto nemoci (postižení) a nutnost braní léků, která mohou ovlivnit jeho účast na soustředění :

 

dítě trpí na tyto alergie, popřípadě upozorňuji na odlišnosti ve stravovacích návycích:

 

dítě je plavec: ANO / NE

 

ADRESY POBYTU ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE

(rodičů či jiných k péči o dítě pověřených osob) dosažitelných v době trvání soustředění . Kdo je oprávněn případně převzít dítě v době trvání soustředění.

 

1. od do: jméno a příjmení ...................................................................................

adresa- telefon.......................................................................................................

2. od do jméno a příjmení ....................................................................................

adresa-telefon ......................................................................................................

 

 

V  Praze dne………………….............                            …………………………………………………………………

                                                     podpis zákonného zástupce (rodiče) hráče

 

 

F2

Řád pro fotbalové soustředění:

1. Účastník fotbalového soustředění neopouští určené prostory bez vědomí vedoucího.

2. Každý účastník je povinen uposlechnout pokynu kteréhokoli z vedoucích, pokud pokyn není v rozporu s tímto řádem. Veškeré konflikty dětí řeší vedoucí a jeho rozhodnutí je pro aktéry konfliktu závazné.

3. Denní program je závazný pro každého účastníka. Nikdo ho svým chováním nesmí narušovat. Po každé činnosti (programu) se podílí na úklidu. Každý udržuje pořádek a čistotu.

4. Každý účastník se snaží pravidelně doplňovat pitný režim. K pití využívá pouze k tomu určené zásobníky, zdroje pitné vody, popř. své vlastní nezávadné a nealkoholické pití. V přírodě netrhá a nekonzumuje volně rostoucí plody a houby bez souhlasu vedoucího.

5. Účastník chrání veškerý majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásí ihned svému vedoucímu (ztráta volně odložených osobních věcí nebude řešena). Poškodí-li někdo majetek ubytovacího zařízení nebo majetek jiného účastníka, je povinen škodu nahradit.

6. Je zakázáno používat cizí předměty bez vědomí jeho vlastníka nebo tento předmět odcizit. Nalezené věci se odevzdávají vedoucímu. Zapomenuté a nalezené věci budou po skončení soustředění uloženy u vedoucího.

7. Peníze a jiné cennosti si účastník může uložit do úschovy ke svému vedoucímu. Pokud tak neučiní, neručí se za jejich případnou ztrátu.

8. Používání mobilních telefonů a zábavné elektroniky (hry, přehrávače apod.) je v průběhu denního programu zakázáno. Jejich používání je povoleno pouze o přestávce popř. se svolením vedoucího.

9. Při přesunech a výletech, dbá každý na osobní bezpečnost, zejména při pohybu na komunikaci pro vozidla, po chodníku, v nebezpečném terénu (skály, řeka apod.). Děti jdou ve dvojicích, nepostrkují se a nehlučí.

10. Každý účastník dbá na slušné vystupování a chování.

11. U jídla se všichni chovají tiše a slušně. Každý dodržuje pravidla kulturního stolování.

12. Polední klid je od slova klidný a účastník v této době odpočívá a nabírá síly na odpolední program.

13. Nikdo bez souhlasu vedoucího nejde do vody, neleze na stromy a nepodniká jiné extrémní výkony. Při venkovním koupání musí být přítomen vedoucí.

14. Každý účastník dbá na osobní hygienu, udržuje pořádek a čistotu

15. Necítí-li se účastník zdráv či se zraní, oznámí to ihned svému vedoucímu.

16. Užívání drog, pití alkoholu a kouření má účastník přísně zakázáno.

17. Zakázáno je šikanování, hrubost, jakékoli fyzické násilí a vulgární vyjadřování.

18. Za nedodržování a svévolné porušování tohoto řádu může být účastník potrestán napomenutím či podmínečným vyloučením. Může být také ze soustředění vyloučen a poslán domů na náklady rodičů a bez finanční náhrady za zbytek soustředění.

 

 

 

V  Praze   dne…………………..                                         …………………………………………………………………

                                                                                         podpis zákonného zástupce (rodiče) hráče

 

 

                                                                          F3

Souhlas s ošetřením dítěte

Souhlasím s ošetřením svého dítěte:

Jméno …...............................................Příjmení.......................................................

RČ:...................................................................

Pojišťovna.........................................................

Adresa trvalého bydliště..............................................................................................

Souhlasím s tím, že v době pobytu na fotbalovém soustředění mužstev Spartaku Kbely a TJ SK Satalice ve dnech 24.8.-31.8.2019 v případě nutnosti (vysokých teplot apod.) může být zdravotníkem nebo trenéry podán mému synovi lék dle jejich uvážení nebo dle předchozí konzultace s níže podepsaným zákonným zástupcem.

 

 

 

V Praze dne.............................

 

                                                                                        …...............................................

                                                                                    podpis zákonného zástupce

 

 

                                                                                 telefon.....................................

 

                                                                            F4

 

PROHLÁŠENÍ O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI

Tímto prohlašuji, že v případě vzniklé škody na majetku střediska Tesla Horní Bradlo  při fotbalovém soustředění Spartaku Kbely a TJ SK Satalice  ve dnech 24.8.- 31.8.2019, způsobené mým synem,  nesu jako zákonný zástupce dítěte (hráče) plnou odpovědnost za jeho konání a vzniklou škodu uhradím dle vyčíslení škody provozovatelem střediska.

Toto prohlášení je projevem mé svobodné vůle a stvrzuji ho svým podpisem.

 

Jméno a přijmení dítěte.....................................................................................................

 

Jméno a příjmení jeho zákonného zástupce......................................................................

 

V Praze dne...................................................

 

 

 

                                                                                …................................................................

                                                                                podpis zákonného zástupce

 

TOPlist